Normativa

Horaris i Accessos

El recinte romandrà obert 24 hores al dia durant tota la durada de l’esdeveniment. S’habilitaran dos espais un d’accés lliure per a visitants i un d’accés restringit per a participants en el que només es podrà accedir amb acreditació.

Les persones que s’hagin inscrit, una vegada que estiguin degudament acreditats/des, podran entrar i sortir a qualsevol hora del dia i de la nit de la zona habilitada per a participants. Tant per poder entrar, com sortir, serà necessari fer ús de l’acreditació de participant, per motius de seguretat.

La inscripció està oberta a majors de 14 anys. Els menors de 16 anys hauran d’estar acompanyats d’una persona adulta.

Els menors de 18 no podran quedar-se en la franja nocturna (entre les 23.00 i les 08.00 del dia següent).

Identificació

Els i els usuaris/es que participen en la Lan Party rebran una identificació personal i intransferible que hauran de portar en tot moment i ha d’estar sempre visible. Aquesta identificació és responsabilitat del/la participant. No es podrà portar acreditació de tercers tot i ser aquests components del mateix grup.

Aquesta identificació servirà tant per accedir i sortir del recinte habilitat per a les persones inscrites, o fins i tot per romandre a la zona assignada al mateix usuari. Aquesta identificació podrà ser sol·licitada per qualsevol persona de l’organització en qualsevol moment, per dur a terme comprovacions d’identitat o, en cas extrem, si es decidís expulsar algun/a infractor/a. És, per tant, important conservar aquesta identificació en un lloc segur i intacta durant tota la Lan Party.

Comportament General

Totes les persones participants en la Lan Party han d’acomplir unes mínimes normes de civisme i es comprometen a;

  • Tractar amb respecte i educació a la resta de participants.
  • Evitar agressions verbals i / o físiques, comportaments indecents o actituds agressives.
  • Mantenir el seu espai net i en ordre, tant durant l’esdeveniment, com a la finalització d’aquest. Repartits per la sala trobareu contenidors d’escombraries, feu-los servir.
  • Mantenir els passadissos lliures de material que pugui impedir la lliure circulació de les persones participants.

Fumar, beure alcohol o consumir drogues

Queda prohibit fumar en qualsevol lloc del recinte excepte a la zona habilitada per a això (a l’exterior del recinte), incloent-hi les cigarretes electròniques. Aquesta prohibició és extensible, no només a la zona d’usuaris/es, sinó també als banys, passadissos, etc. Qualsevol que sigui sorprès/a contravenint aquesta norma podria ser expulsat/da de l’esdeveniment.

De la mateixa manera, no es permet consumir alcohol, sigui quina sigui la graduació d’aquest, ni drogues (ni, per descomptat, el tràfic de les mateixes) dins el recinte. Si es detectessin usuaris/es que, sota els efectes de l’alcohol o les drogues, estiguessin causant problemes, aquests/es podran ser expulsats/es per l’Organització.

Software i pirateria

Els i les participants han de ser responsables dels usos que li donin a la infraestructura de xarxa que l’organització posa a la seva disposició. En aquest sentit, l’Organització exigeix respecte a les Lleis de la propietat intel·lectual vigents.

No està permesa la còpia, de programes sota llicència, de música o un altre material audiovisual amb drets d’autor, fer-ho és una activitat constitutiva de delicte. L’Organització no empara l’ús il·legal de programari, ni tampoc la pirateria del mateix ni res que pugui contravenir les lleis que regeixen els drets d’autor. Tampoc està permès exhibir ni compartir material pornogràfic.

L’únic tipus de programari que s’autoritza a ser copiat a través de la xarxa de l’esdeveniment seran els treballs realitzats per cada un dels grups o persones assistents o tot aquell programari que permeti la seva còpia (Programari Lliure, Shareware, Freeware, Llicències de Música lliure, etc.).

En tot cas, l’organització de l’esdeveniment no es fa responsable dels continguts dels equips informàtics dels assistents o dels arxius que es poguessin compartir, amb independència que hagin estat descarregats d’Internet durant l’esdeveniment o haguessin estat traslladats a ella dins dels seus ordinadors. 

Ús de la xarxa

Tant la xarxa local com l’accés a Internet és un bé compartit que hem de cuidar tots i totes. Qualsevol intent de sabotejar-o causar el seu mal funcionament (atacs de xarxa, ús de bots, generació de virus, cucs, servidors DHCP, programari maliciós, etc.) que sigui detectat per l’Organització serà sancionat, i pot arribar a expulsar a l’infractor/a.

L’Organització no és responsable de la protecció informàtica dels equips dels participants, de manera que es recomana l’ús privat d’antivirus i programari de tallafocs, així com el pegats de les últimes actualitzacions dels sistemes operatius. L’Organització tampoc es fa responsable de no poder proporcionar un servei constant de xarxa als participants, si aquesta desconnexió és deguda a causes desconegudes o no atribuïbles als responsables del seu correcte funcionament.

Equipament de xarxa i instal·lacions de comunicacions i elèctriques

  • L’organització posa a disposició una presa de corrent a cada participant. Aquesta presa elèctrica compleix tots els requisits necessaris per a usar i es troba certificada per l’instal·lador. Totes les connexions compleixen la llei vigent i estan estabilitzades. Per tant, l’organització no es fa responsable dels deterioraments dels aparells electrònics que estiguin connectats a aquesta.
  • L’Organització posa a disposició de cada participant un únic cable Ethernet que li connecta a la xarxa de comunicacions (queda prohibit l’ús de diversos cables de xarxa per a un únic participant, o el canvi del cable propi pel dels llocs adjacents). Si el cable corresponent a un/a usuari/ària no funcionés o està en mal estat, l’usuari/ària afectat/da haurà de dirigir-se a l’Organització de xarxes perquè el seu problema es vegi solucionat al més aviat possible.

Els switchos de comunicacions, diferencials de llum, endolls, cablejat general, fibres òptiques i altres instal·lacions comunes només poden ser operats pel personal de l’Organització. Qualsevol participant que sigui sorprès intentant manipular-los serà sancionat/da sense dret a rèplica, podent arribar a ser expulsat/da en funció de la gravetat de l’acció.

Sorolls, crits i altaveus

Com a mesura de respecte cap a la resta de participants, no es podran fer servir altaveus individuals connectats als ordinadors. L’única música d’ambient permesa serà aquella que posi l’Organització a través del seu sistema general de so. Els i les participants hauran de fer servir auriculars si volen escoltar música, pel·lícules o efectes sonors de les produccions en les quals estiguin treballant o dels jocs en què estan jugant. Tots els altaveus que siguin trobats per l’Organització seran confiscats i entregats en concloure l’esdeveniment. De la mateixa manera, aquesta norma s’aplica als equips de música.

Com a regla general els i les participants han de mantenir una actitud moderada, evitant crits, sorolls excessius, usos de botzines, i qualsevol altra activitat que pugui resultar molesta per a la resta d’assistents.

Robatoris

En cas que algun participant detecti que ha patit alguna sostracció ho ha de notificar al o la responsable de seguretat de l’Organització.

L’Organització intentarà, en la mesura del possible, solucionar l’incident de manera satisfactòria. Això pot comportar a una denúncia formal davant les autoritats policials que ha de fer l’usuari/ària. En cas de ser així, l’Organització col·laborarà amb les autoritats facilitant tota la informació que hagin pogut recopilar.

Si s’arribés a identificar el/la lladre per algun mitjà, l’Organització procedirà a l’expulsió immediata del/el mateix/a, reservant-se el dret a negar-li la participació en anys successius. L’expulsió de l’esdeveniment no substitueix ni és incompatible amb una denúncia legal cap a l’infractor/a per part del damnificat.

No obstant això, l’organització no es fa responsable de qualsevol robatori que succeeixi durant l’esdeveniment.

Pèrdues

En cas que algun participant extraviï algun objecte, s’ha de posar en contacte amb el/la responsable de seguretat de l’Organització. L’Organització intentarà, en la mesura del possible, solucionar l’incident de manera satisfactòria.

En cas de trobar objectes extraviats en concloure l’esdeveniment, s’informarà els seus respectius propietaris, en el cas de conèixer-se, es guardaran a les dependències de l’Organització un termini màxim d’un mes. En cas de no ser reclamats i recollits aquests objectes transcorregut aquest mes, l’organització es desfarà d’ells de la manera que estimi oportú.

No obstant això, l’organització no es fa responsable de qualsevol pèrdua que succeeixi durant l’esdeveniment.

Electrodomèstics i altres aparells

Els llocs dels usuaris disposen d’alimentació elèctrica; quatre endolls per participant. Aquesta alimentació està destinada als equips informàtics que els participants vulguin portar, però en cap cas, per a l’ús d’electrodomèstics, ventiladors o altres aparells. La raó d’això és que aquestes màquines poden causar problemes de tensió que donin lloc a la pèrdua d’alimentació de grans zones d’usuaris.

Neveres

Els participants tenen dret a introduir aliments propis i begudes no alcohòliques en el recinte. Per a la conservació d’aquestes, en el cas que es desitgi, es podran utilitzar neveres portàtils, sempre tenint en compte la següent restricció: no es permeten sistemes de refrigeració d’aliments i begudes que necessitin per al seu funcionament de corrent elèctrica, sigui el que sigui la naturalesa de la mateixa: alimentació directa a 220v, transformadors, USB, o mitjançant la font d’alimentació del PC. Per tant, només es permet portar a l’esdeveniment neveres portàtils no elèctriques. 

Totes aquelles neveres que contravinguin el dalt descrit seran confiscades fins a la finalització de l’esdeveniment.

L’organització es reserva el dret a denegar la participació de qualsevol persona en aquest esdeveniment i/o expulsar-lo/a, en qualsevol de les seves fases, en aquells supòsits en què en l’opinió de l’Organització, algun/a dels seus participants hagués incorregut, per qualsevol raó, en una conducta ofensiva, contrària a la llei, la moral, l’ordre públic o que de qualsevol altra manera pogués lesionar o causar un perjudici a la seva imatge, o a tercers.